Bakke kloster i Trondheim

Av Bakke kloster er det hittil bare funnet murrester fra klosterkirken. Nye utgravninger kan bringe flere frem i lyset. Tegningen viser funn fra 1971

Rester etter klosteret finnes i grunnen på eiendommene mellom Innherredsveien 3 og Kirkegata.

Nonnekloster - trolig benediktinerkloster - som ble grunnlagt senest omkring 1150. Det ble nedlagt under reformasjonen i 1537.1 1564 brant bygningene ned.

Bakke kloster omtales i skaldevers fra midten av 1100-tallet. Dette danner utgangspunktet for å kunne si når det ble opprettet, men klosteret kan også være noe eldre. I Sveriges saga fra 1183 kan vi lese om «Nonneseter på Bakka». Ordenstilhørigheten er ukjent, men det er rimelig å anta at klosteret tilhørte benediktinerordenen. Klosteret omtales flere ganger i de skriftlige kildene. Det ser ut til at nonnene fikk bo der også etter reformasjonen, men da med en verdslig forstander. Den siste abbedissen døde i Trondheim i 1561, og i 1564 satte svenskene klosteret i brann.

Restene etter klosterets murer ble funnet ved arbeider i kjelleren på Bakke gård i 1971. Trolig var det en del av kirkens nordmur som ble funnet, med utspringende tverrskip, kapell eller lignende. Nord for dette ble det også funnet graver. Klosteranlegget bør fremdeles kunne spores i grunnen på platået syd for kirken, det vil si på gårdsplassen til nåværende Bakke gård.

Litteratur

Lunde, 0. (1977): Trondheims fortid i bygrunnen.

Trondheim. (Riksantikvarens skrifter, nr. 2) s.142-145 og 215.