Fransiskanerklosteret i Tønsberg

Fransiskanerklosteret i Tønsberg har trolig ligget innenfor det rastrerte feltet på planen. Vi ser rester etter murer som er påvist i grunnen. Kryssene markerer funnsteder. Etter tegning fra Riksantikvarens utgravningskontor i Tønsberg

Tønsberg kommune, Vestfold

Klosterruinen ligger i grunnen under kvartalet Øvre Langgate/Gråbrødregaten og Tjømegaten/Torvgaten.

Fransiskanerkonvent som ble opprettet før 1236 og oppløst i 1536.

Konventet ble opprettet i kong Håkon Håkonssons regjeringstid, trolig i 1240-årene. Anlegget kan ikke ha vært helt ubetydelig, siden klosteret ble benyttet til det viktige møtet mellom konge og kirke som resulterte i «Sættargjerden» i 1277. I skriftlige kilder omtales ellers både sakristi og konventstue som steder hvor avtaler ble inngått.

Klosteret må ha bestått til 1536, da bygningen brant ned med resten av byen. I 1551 skal det være brutt ned.

I 1983 ble det påvist murrester som kan forbindes med anlegget. I det aktuelle området er det opp gjennom årene funnet mynter, skjeletter, gravplater, murrester og andre funn som lar oss ane et omriss av hvordan anlegget kan ha vært utformet. Med utgangspunkt i en øst-vest-gående teglmur som er funnet i bakgården til Tjømegaten 6 i 1983, kan en avgrense et område innenfor en firkant på ca 45x45m hvor restene av klosteret kanskje befinner seg. Dette ville passe godt overens med utformingen av fransiskanernes klosteranlegg slik de er kjent fra andre steder. Trolig lå kirken mot nord i dette anlegget.

Litteratur

Johnsen, O. A. (1929): Tønsbergs historie, b. 1. Oslo. s. 232-237.

Vern og virke 1983. s. 53-54.