Varna kloster

Rygge kommune, Østfold

Klosteret ligger rett syd for Moss nær Oslofjorden. Spor etter kirken finnes fremdeles i parken til Værne gård.

Johanniterkloster opprettet i annen halvdel av 1100-tallet og viet St. Johannes Bapt. Klostergodset ble konfiskert i 1532, og bygningene brent ned i 1570 i forbindelse med den nordiske syvårskrig.

Varna kloster er det eneste Johanniterkloster her i landet. Det tjente også som hospital for kongens hird frem til 1308, da kong Håkon V opprettet et eget hospital for dette formål ved Mariakirken i Oslo. Kongen kom i konflikt med johanniterne og klostergodset ble konfiskert. Hans etterfølger, kong Magnus Eriksson, ble pålagt av paven å levere klostergodset tilbake.

Restene av klosterkirken viser at det har vært en teglstevnskirke. Klosteranleggets utforming er ukjent. I motsetning til mange andre klosterordener hadde ikke johanniterne noen bestemte regler for utformingen av sine anlegg.

Det har aldri vært foretatt arkeologiske undersøkelser på klostertomten.

Litteratur

Reitzel-Nielsen, E. (1984): Johanniterordenens historie, b. 1. København, s. 196-205, 296-302.