DEN ANNEN ARTIKKEL 

Om gjenløsningen 

JEG TROR PÅ JESUS KRISTUS, GUDS ÉNBÅRNE SØNN, VÅR HERRE, SOM BLE UNNFANGET VED DEN HELLIGE ÅND, FØDT AV JOMFRU MARIA, PINT UNDER PONTIUS PILATUS, KORSFESTET, DØD OG BEGRAVET, FÓR NED TIL DØDSRIKET, STOD OPP FRA DE DØDE TREDJE DAG, FÓR OPP TIL HIMMELEN, SITTER VED GUDS, DEN ALLMEKTIGE FADERS, HØYRE HÅND, SKAL DERFRA KOMME IGJEN FOR Å DØMME LEVENDE OG DØDE. 

Hva vil det si? 
Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Det har han ikke gjort med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet, likesom han er stått opp fra de døde og lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant.  

 1. Hva handler den annen artikkel om?
  Om Jesus Kristus - som i én person har to naturer, om hans tre embeter og dobbelte stand. Særlig lærer vi om hvordan han så dyrt har gjenløst oss.  

   

 2. Er det svært viktig å kjenne Kristus?
  Ja, for det er bare ved ham vi kan bli salige.

  Ap gj 4:12    Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

  Joh 17:3     Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

  1 Joh 5:11-12    Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
   

   

 3. Hvem er Jesus Kristus?
  Guds og Marias sønn, sann Gud og sant menneske.  

   

 4. Er da Kristus to personer?
  Nei.

  1Tim 2:5    For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.     

  Men i Kristi ene guddommelige person er to naturer nøye forenet: den guddommelige og den menneskelige.  

   

 5. Har disse to naturene alltid vært forenet i Kristus?
  Nei. Den guddommelige naturen har han fra Faderen fra evighet.

  Salme  2:7    Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!    

  Gal  4:4     Men den menneskelige naturen har han fra sin mor, Maria. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne.

   

 6. Hvordan kan vi ut fra Skriften bevise at Kristus i sitt vesen er en sann Gud?
  -Det må han være siden han er født av Faderen fra evighet, har guddommelige egenskaper og gjør guddommelige gjerninger.
  -Bibelen sier det også med klare ord, som f.eks.

  1  Joh  5:20    Jesus Kristus, han er den sanne Gud og det evige liv. 

  Tit 2:13    ...mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesus Kristi herlighet.

   

 7. Men kan du også bevise at Kristus er Gud og mann i én person?
  Ja.

  Joh 1:14    Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.      

  Rom 9:5    Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet.    

   

 8. Hvorfor måtte Guds sønn bli sant menneske?
  Han måtte ha vår dødelige natur for å kunne dø for oss.  

   

 9. Hvorfor måtte han også være sann Gud?
  For at hans død og offerblod kunne ha en ubegrenset soningskraft.  

   

 10. Er Jesus av Nasaret den sanne Messias og den Frelser som var lovet verden?
  Ja, for alt som Bibelen sier om den sanne Messias, passer helt på Jesus fra Nasaret: han er født av Juda stamme, av Davids slekt, i Betlehem, Davids by, av en jomfru. Ja, alt annet som er spådd om Messias’  fornedrelse og opphøyelse, passer helt på vår Jesus fra Nasaret, og bare på ham.

  1M 49:8-10    Juda, dine brødre skal prise deg! Din hånd skal være på dine fienders nakke. For deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er de steget opp, min sønn! Han bøyde seg - han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.

  2  Sam 7:12    Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme.

  Mika 5:12    Jeg vil utrydde dine utskårne bilder og dine billedstøtter av ditt land, og du skal ikke mer tilbe dine egne henders verk.

  Jes 7:14    Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.

  Hag  2:7-9    Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, siuer Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred. sier Herren, hærskarenes Gud.

  Dan  9:24    Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes istand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.

  Salme  22    Til sangmesteren. Etter "Morgenrødens hind"! En salme av David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke - og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit. De stolte på deg og du fridde dem ut. De ropte på deg, og ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet: Sett din vei i Herrens hånd! La ham redde ham! Han skal utfri ham siden han har behag i ham. Ja, du er den som drog meg fram av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv, du har vært min Gud fra mors skjød. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær, og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiler opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne i meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte! Du min styrke, skynd deg å hjelpe meg! Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører meg! Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Dere som frukter Herren, pris Ham! All Jakobs ætt, gi ham ære! Og vis ham ærefrykt, all Israels ætt! For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Han har ikke skjult sitt ansikt for ham, men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg kommer min lovprisning i en stor forsamling. For deres øyne som frykter ham, vil jeg holde mine løfter. De saktmodige skal ete og bli mette! De som søker Herren skal prise ham. Må deres hjerter leve til evig tid! All jordens ende skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle hedningenes ætter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skalde bøye seg, alle de som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live. Etterkommerne skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.
   
  Jes 53    Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for han åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningers skyld plagen traff ham? De gav ham en grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør han sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner han, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere - han som bar manges synd, og han bad for overtredere.

   

 11. Hvem har født Jesus til verden?
  Maria, en ren og hellig jomfru. Hun var trolovet med Josef, Jesu pleiefar, men visste ikke av noen mann.  

   

 12. Er da ikke Jesus unnfanget og født med synd?
  Nei. Selv om Maria hadde arvesynd i sin natur, arvet likevel ikke Kristus den. Ved unnfangelsen ble den renset ut av Den Hellige Ånd.

  Luk 1:35    Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg.  Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 

   

 13. Hvilken nytte kan vi ha av å tenke på at Jesus er blitt menneske?
  Denne herlige sannheten gir oss trøst, da den forsikrer oss om:

  • at Gud har en inderlig kjærlighet til oss syndige mennesker,

  • at vi i sannhet er blitt helt forsonet med Gud,

  • at menneskenaturen er blitt opphøyet til en ærefull rang ved å bli forenet med Gud i Kristus.
   Dette bør tilskynde oss til å rense oss fra all urenhet på kjød og ånd.  

    

   

 14. Hva betyr Frelserens to navn?
  Navnet Jesus betyr frelser.

  Matt 1:21    Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.   

  Navnet Kristus er det samme som Messias og betyr den salvede.  

   

 15. Hva ble Kristus salvet med?
  Med Den Hellige Ånd og kraft, og det i fullt mål. Den guddommelige naturen gav den menneskelige naturen av sine guddommelige egenskaper i det øyeblikk da den personlige foreningen mellom de to naturene skjedde.
   

  Apgj 10:38    ...og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham

  Joh. 3:34    For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. For Gud gir ikke Ånden etter mål.

   

 16. Var det som Gud eller menneske Kristus ble salvet?
  Som menneske, for som Gud hadde han alt fra evighet av.  

   

 17. Brukte Kristus alle sine guddommelige egenskaper bestandig?
  Nei, ikke i sin fornedrelsesstand, unntatt når han gjorde mirakler for å vise hvem han var.  

   

 18. Hvorfor ble vår Frelser salvet av Gud og gitt guddommelige egenskaper?
  For at han kunne utføre sine tre embeter: det yppersteprestelige, det profetiske og det kongelige. Til disse embeter ble en i det gamle testamentet innvidd ved å bli salvet. Kristi tre embeter kalles ellers med ett navn Kristi forsonerembete.  

   

 19. Hva vil det si at Kristus er vår yppersteprest?
  At han én gang har ofret seg selv på korset for våre synder, og at han stadig ber for oss og velsigner oss.

  Hebr  7:24-26    ...   Jesus har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik yppersteprest var det vi måtte ha  –  hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene.   

  1 Joh 2:1    Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

  Ef 1:13    I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovet.

   

 20. Hva vil det si at Kristus er vår profet?
  At han lærer oss Guds vilje, så vi kan bli salige. Dette har han før gjort i egen person, men nå gjør han det ved sin Ånd og sine tjenere.

  Joh 6:14     Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.   

  Mark 1:15    Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evnageliet!

  5M 18:18-19    En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt  det jeg byder ham. og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap.

   

 21. Hva vil det si at Kristus er vår konge?
  At han styrer, oppholder og beskytter sine troende mot deres fiender.  

   

 22. Har denne konge noe kongerike?
  Ja, men et åndelig rike. Det er hans kirke eller nådens rike her på jorden. Fra dette riket flytter han engang sine troende til herlighetens rike i himmelen.

  Joh 18:36    Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. 

   

 23. Hva skal du oppmuntres til når du betrakter Kristi embeter?
  Til å

  • elske ham som min yppersteprest og gjenløser,

  • tro ham som min profet,

  • ære og adlyde ham som min konge.
   Da kan jeg også ha stor trøst av hans embeter.  

    

   

 24. Hvilket navn har de troende fått etter Kristus?
  Kristne, det vil si salvede. Han har salvet dem med sin Ånd.

  1 Joh  2:20    Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.    

  Apgj 11:26    Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne.

   

 25. Er alle mennesker i de kristne land slike kristne?
  De kalles vel ofte kristne, men de fleste mangler salvelsens ånd og nåde.  

   

 26. Er de sanne kristne også salvet til åndelige prester, konger og profeter?
  Ja, og det viser de slik:

  • Som prester ofrer de seg selv til Gud, velsigner og ber for seg selv og andre.

  • Som konger styrer de seg selv ved Guds Ånd og kjemper mot sine åndelige fiender.

  • Som profeter lærer, straffer, formaner og trøster de seg selv og andre.  

    

   

 27. Men skal enhver kristen som en åndelig prest preke offentlig?
  Nei, til det skal man bli kalt av Gud gjennom øvrigheten eller menigheten. Derimot har hver enkelt kristen kall og plikt til å lære, trøste og oppbygge andre i daglig omgang og ellers når det er anledning.  
  à

  1 Tess 5:11-14    Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. -  Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!   

  Hebr  3:13     Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.

   

 28. Hvilket av de tre embetene sikter mest mot gjenløsningsverket?
  Kristi embete som yppersteprest. Ifølge det er han vår forsoner og talsmann. Men ingen kan ha Kristus til sin yppersteprest og ha del i gjenløsningen uten at han også følger Kristus som sin profet og konge.

  1. Kor 1:30    For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.

   

 29. Vår salighet er altså bygd på Kristi embete som ypperste-prest. Si da tydelig hva vi må vite om gjenløsningen!
  Vi må kjenne

  • han som har gjenløst oss,

  • hvem han har gjenløst,

  • det middel han har gjenløst oss med,

  • det onde han har gjenløst oss fra, og

  • den hensikt han hadde med sin gjenløsning.  

    

   

 30. Står det ikke noe om dette i katekismen?
  Jo, det er sagt i få ord slik: Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske osv.  

   

 31. Hvem har altså gjenløst oss?
  Vår Herre Jesus Kristus, Guds og Marias Sønn, sann Gud og sant menneske, har gjenløst oss, både som Gud og menneske.

  Apgj  20:28    Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.  

   

 32. Har ikke Faderen og Den Hellige Ånd gjenløst oss?
  De har vel elsket oss og medvirket til at vi ble gjenløst. Men selve gjenløsningsverket - med lidelse og død - kunne de ikke utføre.
   

  Joh 3:16    For så har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

  1. Kor 5:11    Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, mer er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang ete sammen med.

   

 33. Hvorfor ikke?
  Fordi Faderen er Gud og kan derfor ikke dø. Det samme gjelder Den Hellige Ånd. Men Sønnen er sann Gud og sant menneske. Han døde og utøste sitt blod for våre synder.  

   

 34. Hvem har Kristus gjenløst?
  Meg hjelpeløse menneske, som var fortapt og fordømt.  

   

 35. Hvordan kan du være sikker på at du er gjenløst?
  Alle mennesker er gjenløst, og da hører også jeg med.

  1 Tim 2:5-6     Kristus Jesus gav seg selv til en løsepenge for alle.

   

 36. Gi enda et Skrift-bevis for at alle mennesker er gjenløst ved Kristus!
  Apostelen Paulus lærer oss utførlig at oppreisningen i Kristus gikk like langt som fallet i Adam, nemlig til alle.

  Rom 5:15-21    Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den enes synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgaven s overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså , likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større! Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

  1 Joh 2:2     Og Jesus Kristus er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.   

  1 Tim  4:10    For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.     

   

 37. Har da Kristus også gjenløst dem som styrter seg selv i fordømmelsen ved ubotferdighet og vantro?
  Ja.

  2 Pet 2:1     De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.    

   

 38. Hva har Kristus gjenløst oss med?
  Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige død, ja, ikke bare med lidelse, men også med lydighet og oppfyllelse av loven.

  1 Pet 1:18-19    ..       For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.     

  Rom 5:19    For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.

   

 39. Var det påkrevd å bruke et så kostbart middel til å gjenløse oss?
  Ja, det var helt nødvendig at Kristus ofret sitt blod for å rense oss og sone for våre synder.

  Hebr  9:22    Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.  

   

 40. Hva er det onde som Kristus har gjenløst oss fra?
  Fra synd, fra død og fra djevelens makt.

   

 41. Hva vil det si at Kristus har frikjøpt oss fra synden?

  1. At syndens skyld og straff blir tatt bort.

   1 Joh 1:7    Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.    

   Kol  1:14     I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.  
    

  2. At syndens makt og herredømme blir brutt. Til slutt blir syndens rot utryddet når mennesket dør.

   Rom 6:14    For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.             

   1 Pet  2:24    Kristus bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt

    

 42. Kan jeg ikke la synde herske over meg, men likevel slippe straff for synden?
  Nei, det ser vi av de siterte bibelordene.
  Men her tar ubotferdige feil. De misbruker evangeliet til en frihet for kjødet. De vil at Kristus skal frigjøre dem bare fra straffen for synden, men ikke fra selve synden. Den vil de tjene - i sin åndelige død.  

   

 43. Hva vil det si at Kristus har gjenløst oss fra døden?  

  • Den legemlig død er blitt en inngang til livet.

  • Den åndelige død har tapt sin makt.

  • Den evige død har de troende ingen grunn til å frykte mer for.

   Joh 11:25-2 Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. 

    

   

 44. Hva vil det si at Kristus har gjenløst oss fra djevelen og hans makt?
  At Satan ikke lenger har noen makt over oss. Vi kan stå ham imot og behøver ikke å være redde for ham når vi frykter Gud.

  Hebr  2:14-15    Ved sin død skulle Jesus gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. 

   

 45. Hvilken hensikt hadde Jesus med å gjenløse oss?
  Han ville at vi skulle være hans egne, og at vi alltid skulle leve under ham i hans rike og tjene ham.  

   

 46. Gir da Kristi gjenløsning oss ingen frihet til å tjene synden, Satan og verden eller tilhøre dem?
  Nei, det er å stjele fra Kristus, vår rette Herre, det som han har kjøpt så dyrt.

  Luk 1: 69 –75    Han oppreiste for oss et frelsens horn - - - og gav løftet om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager. 

  Rom 6:18    Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.  

  Tit 2:14    Kristus gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.    

  1 Kor 6:20    Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

   

 47. Kan en merke på verdens barn at Kristus har gjenløst dem?
  Nei, for de har på nytt solgt seg til synden og Satan, Guds fiende.  

   

 48. Var Kristus, vår gjenløser, i mer enn én stand?
  Ja, i fornedrelsesstanden og i opphøyelsesstanden.
  Paulus skriver om begge i

  Fil  2:6 – 11    Da han var i Guds skikkelse, holdt han det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.
  Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.               

   

 49. Hva er Kristi fornedrelsesstand?
  Det er at Kristus lot være å gjøre full og stadig bruk av de guddommelige egenskaper han hadde fått som menneske. Han tok på seg en tjener­skikkelse, for å kunne forsone Gud for oss med sin lydighet.  

   

 50. Hva er Kristi opphøyelsesstand?
  Det er at Kristus, som menneske, etter at lidelsen var over, ble opphøyd til en full og stadig bruk av de guddommelige egenskaper. Dette skjedde for at vi skulle få del i den saligheten han hadde vunnet for oss.  

   

 51. Hvor mange trinn er det i Kristi dype fornedrelse?
  Den apostoliske trosbekjennelsen nevner fem:

  • fødselen i fattigdom,

  • lidelsen,

  • korsfestelsen,

  • døden og

  • begravelsen.  

    

   

 52. Hvorfor begynte Kristus sitt liv med å la seg føde i fattigdom i en stall?
  Han ville tidlig vise at han ikke søkte makt og rikdom i verden, men bare å gjøre oss rike med sin fattigdom.

  2 Kor 8:9    For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.

   

 53. Hva bestod Kristi lidelse i?
  Hele livet fra barndommen av levde han i fattigdom, forakt, forfølgelse, arbeid og uro. Til sist ble han grusomt pint under den romerske landsherren, Pontius Pilatus. Han lot Kristus bli hudflettet, tornekronet, spottet og mishandlet.  

   

 54. Led Kristus bare på legemet?
  Nei, hans aller største lidelse var en helvetes sjeleangst over våre synder. Denne tunge byrden presset fram en blodig svette og fikk ham til å si: “Min sjel er bedrøvet til døden.”  

   

 55. Hvorfor led Jesus så mye vondt?
  For å sone for våre synder og gjøre oss salige.

  Jes 53:4 –5     Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. -  Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.    

   

 56. Hvordan bar Jesus sin lidelse?
  Meget tålmodig, som et lam som blir ført til slakterbenken.

  Jes. 53:7    Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.

   

 57. Hva var Kristi korsfestelse?
  En meget pinefull, vanærende og forbannet dødsstaff, som ble brukt til de aller største forbrytere.

  Gal  3:13     Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.   

   

 58. Døde Kristus virkelig på korset?
  Ja.

  Luk  23:46     Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.   

   

 59. Hadde Kristi død stor kraft til å bringe oss liv og salighet?
  Ja, den aller største kraft. På grunn av synden var vi skyldige til døden. Men Kristus døde for oss, og dermed ble vi fri.

  Rom 5:10     For vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender.  

   

 60. Hvorfor lot Kristus seg begrave?
  Det var ikke nødvendig, siden han ikke skulle være død lenge. Men begravelsen vitner om at han virkelig var død.
  Den gir også trøst ved at den minner oss om at han har begravd våre synder, helliget våre graver og tatt bort deres gru.  

   

 61. Hvordan skal vi se på Kristi hele liv og lidelse i fornedrelsesstanden?
  Først og fremst som en forsoning for oss. Men det er også et forbilde for oss - på hellighet og tålmodighet i liv og lidelse.

  1 Pet  2:21     Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.  

  1 Joh 2:6    Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. 

  Joh 13:18    Jeg taler ikke om dere alle. Jeg vet hvem jeg har utvalgt - men Skriften skulle oppfylles: Han som eter sitt brød med meg, har løftet sin hæl mot meg.

  Matt 10:38, 11:29    Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. .... Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.   

  Luk 9:23    Han sa til alla: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.

   

 62. Hva fulgte etter begravelsen, som er det siste trinn i Kristi fornedrelsesstand?
  Hans opphøyelsesstand. Også den har fem trinn:

  • Han fór ned til dødsriket,

  • stod opp fra de døde,

  • fór opp til himmelen,

  • sitter ved Faderens høyre hånd, og

  • skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.  

    

   

 63. Hva var Kristi nedfart til dødsriket?
  Kort før sin oppstandelse gikk han til de fordøm­tes oppholdssted, åpenbarte sin seier over Satans makt og prekte for åndene.

  1 Pet  3:18-19     Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt.

   

 64. Hva var Kristi oppstandelse?
  På den tredje dagen etter sin død tok han sitt liv tilbake, forklaret sitt legeme og lot seg tydelig se i legemet.

  Apgj 2:24     Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.      

   

 65. Hva nytte har vi av Kristi oppstandelse?
  Den aller største nytte:

  1. Den stadfester vår tro på at våre synder er helt og fullt betalt, siden vår forsoner er sloppet ut av dødens fengsel.

   Rom 4:25    Han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.  
    

  2. Den gir oss kraft til å stå opp åndelig og føre et nytt og hellig liv, og til sist gir den våre legemer kraft til å stå opp til salighet.

   Rom  6:4 – 5    Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. 

    

 66. Ble Kristus alltid på jorden etter at han var stått opp fra de døde?
  Nei, han ble her i 40 dager. I den tiden viste han seg flere ganger for disiplene sine og snakket med dem om det som hører til Guds rike. Så forlot han verden, slik at han ikke mer var synlig til stede. Han fór da opp over alle skapte himler til Guds herlighets himmel og satte seg ved hans høyre hånd.

  Apg 1:9    Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.   

  Hebr 9:24    For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.

   

 67. Hva nytte har vi av Jesu himmelfart?

  1. Vi har den trøst at Jesus er gått bort for å gjøre i stand et sted for oss i sin Fars himmelske hus, og der vil han hente oss til seg.

   Joh  14:2    I min Fars hus er det mange rom. -  Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. 
    
    

  2. Vi blir formant til å ha et himmelsk sinn, ja, ha lyst til å reise herfra og være med Kristus.

   Kol  3:1    Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.    

    

 68. Hva betyr det at Kristus sitter ved Faderens høyre hånd?
  At Kristus - også som menneske - hersker med et fullkomment og uavbrutt herredømme over alle ting.

  Ef  1:20 – 21    Gud reiste Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme.      

   

 69. Hva nytte har vi av at Kristus sitter ved Guds høyre hånd? 
  Vi kan trøste oss med at han på sin guddomstrone styrer sin kirke, holder sine fiender i tømme, ber for oss og sender oss sin Hellige Ånd. Slik søker han i sin opphøyelse å gi oss del i det som han har vunnet for oss i sin fornedrelse. Derfor er det vår plikt å ære, adlyde og tilbe en så opphøyet Herre.

  Salme  110:1    Herren sa til min Herre:  Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!  

  Rom 8:34    Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.

   

 70. Er ikke Kristus lenger til stede her på jorden?
  Jo, med all sin kraft, men uten at vi kan se ham.

  Matt 28:20    Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!   

   

 71. Når vil han komme synlig til verden for annen gang?
  På den ytterste dag, som bare Gud kjenner.

  Ap gj  1:11     Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!   

  Luk 21:27    Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.

   

 72. Hvordan skal det gå for seg på dommedag?
  Alle døde skal bli vekt opp og stilt for Kristi domstol sammen med dem som lever den dagen. Hvert menneskes tanker, ord og gjerninger skal da dømmes etter Guds ord. Også djevlene skal da bli dømt.

  Apgj. 17:31    For han har fastsatt en dag da han skla dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann han har utvalgt til det.

  1. Kor. 4:5    Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver får sin ros av Gud.

  2. Kor. 5:10    For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver skal få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

  2. Tess. 1:6-8    For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.

  1. Kor. 6:2-3   Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv?

  Joh. 12:48    Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. 

   

 73. Er det nok at vi vet alt dette om Jesus Kristus og holder det for sant?
  Nei
  Den Hellige Ånd må forklare Kristus i hjertet vårt ved å gi oss en levende tro. På den måten blir vi i sannhet helliggjort.

 

Den tredje artikkel - Om helliggjørelsen