DEN TREDJE ARTIKKEL

Om helliggjørelsen

JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND, EN HELLIG, ALLMENN KIRKE DE HELLIGES SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, LEGEMETS OPPSTANDELSE OG DET EVIGE LIV. 

Hva vil det si?
Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham.  Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst
meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro. Slik kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette, ene tro.I denne kristne kirke gir han meg og alle troende daglig full tilgivelse for all synd. Og på den ytterste dag vil han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle andre som tror på Kristus, et evig liv. Det er visst og sant.

 1. Tror du på den hellige, kristne kirke?
  Nei, men jeg tror at det er en kristen kirke.  

   

 2. Tror du på Den Hellige Ånd?
  Ja, jeg tror på ham, som jeg tror på Faderen og Sønnen. Sammen med disse er han ett guddommelig vesen.  

   

 3. Bevis ut fra Skriften at Den Hellige Ånd er en guddommelig person?
  Bibelen taler ofte om hans guddommelige egenskaper og gjerninger. Men ikke bare det: Han blir uttrykkelig kalt Gud.

  Ap gj  5:3-4     Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd? - - -Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

  1 Kor 3:16    Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?          

  1 Joh 5:7f    For de er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

   

 4. Hvorfor blir han kalt en Ånd?
  Fordi han fra evighet går ut fra Faderen og Sønnen på en guddommelig måte - som Guds munns ånde.
     

  Salme 33:6    De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.

  Joh 15:26    Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

   

 5. Hvorfor kalles han en Hellig Ånd?
  Både

   

 6. Hva er Den Hellige Ånds viktigste gjerninger?
  Han kaller, opplyser, helliggjør og oppholder.  

   

 7. Er det viktig å kjenne disse virkningene av Den Hellige Ånd i sjelen?
  Ja, for etter disse virkninger må enhver prøve seg selv, om han er et rett medlem av Guds kirke.  

   

 8. Hva vil det si at Gud kaller menneskene?
  At han taler til deres hjerter ved sitt ord. Ved evangeliet åpenbarer han sin nåde, tilbyr den alvorlig, og gir samtidig kraft til å ta imot den.

  2 Tim 1:9     Gud er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde.   

   

 9. Hva for hjelpemidler bruker Gud for å vekke menneskene til å åpne seg for Ordet og søke saligheten?
  Han bruker lidelser, velgjerninger, andres eksempel eller annet - for å føre mennesket til ettertanke.  

   

 10. Tar alle imot Guds kall?
  Nei, mange står imot Den Hellige Ånds nådekall til omvendelse. Derfor kan Ånden heller ikke komme inn og bo i hjertet med sin nåde.  

   

 11. Men kan da mennesket stå imot Guds kall ?
  Ja.

  Apgj 7:51    Dere står alltid Den Hellige Ånd imot.

  Jes  65:2    Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk.  

   

 12. Hvem tar imot Guds kall?
  De som tar imot Ordet i et villig hjerte og bærer frukt i tålmodighet, det vil si: de som omvender seg og tror evangeliet. Dette er en Guds kraft til frelse, men bare for dem som tror. 

  Rom 1:16    For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det  er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.

   

 13. Hva virker evangeliet i dem som ikke står imot det, men lar det få komme inn i hjertet?
  Det virker opplysning, det vil si: en levende kunnskap og fast overbevisning om de guddommelige sannheter. Disse får mennesket først da innsikt i og smak på.    

  Joh 7:17     Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

   

 14. Er da ikke et ugudelig menneske opplyst når han har mye bibelkunnskap?
  Nei, han er ennå et mørkets barn og kjenner ikke Lysenes Far.

  1 Sam 2:12    Men Elis sønner var onde menn, de kjente ikke Herren.

  Jer 2:8    Prestene sa ikke: Hvor er Herren? De som syslet med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg.        

  Joh 8:54-55    Dere sier at han er deres Gud, og dere kjenner ham ikke. 

  1 Joh 2:3-4    Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

  Ef 5:8    Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn!    

   

 15. Hva er egentlig forskjellen mellom menneskelig kunnskap og guddommelig opplysning?
  I begge tilfeller er Guds ord den kilden som kunnskapene hentes fra.

   

 16. Hva mener vi med ordet helliggjørelse?
  Dette ordet blir brukt i to betydninger:

   

 17. Hva er gjenfødelsen eller den nye fødselen?
  Det er det samme som å bli gitt en levende tro, eller bli vekt opp av den åndelige død, omvendt og overført fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud.

  Ef  2:5    Gud gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. 
   

 18. Si enda tydeligere hva gjenfødelsen er!
  Den er ikke - som Nikodemus tenkte seg - en ny naturlig fødsel. Gjenfødelsen er en åndelig gjerning som Gud gjør i menneskehjertet. Dette blir født på ny når han - på en måte vi ikke forstår - skaper nye guddommelige egenskaper: I forstanden blir det da et nytt lys, i viljen en ny lengsel, lyst og kraft. Det blir altså et helt nytt liv i den som før var åndelig død. Skriften kaller det et nytt hjerte, en ny ånd, et nytt menneske eller en ny skapning.

  Esek 36:26    Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.         

  Joh 3:6    Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.    

   

 19. Ved hvilke midler blir mennesket gjenfødt?

   

 20. Må en være gjenfødt for å bli salig?
  Ja.
  Joh 3:3    Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 
  Gal 6:15    For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.  
  2 Kor 5:17    Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

   

 21. Hvordan kan vi kjenne om vi er gjenfødt?
  Det kan vi kjenne på den alvorlige forandringen i hjertet og de nye nådegavene. Dette gjør oss til merkbart nye og andre mennesker.  

   

 22. Hva er det da for noe nytt vi får når vi blir gjenfødt?
  Vi får den sanne, levende tro, som griper Kristus. I ham får vi også barnekårets ånd, med arverett til Guds rike og lyst og kraft til å gjøre Guds vilje.

  Joh 1:12-13     Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til  å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

   

 23. Hva er den sanne, levende tro?
  At en botferdig sjel tar sin tilflukt til Guds nåde, som Kristus har fortjent for oss. Den botferdige tar imot denne nåden med begjær og bygger på den med tillit i hjertet.  

   

 24. Hva sier Luther om den sanne tro?
  Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde. Den er en guddommelig gjerning i oss, som forvandler og føder oss på ny som Guds barn. Den dreper den gamle Adam, gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sinn og alle krefter og bringer Den Hellige Ånd med seg. Å, hvilken levende, virksom, driftig og mektig ting troen er!
  (Se Luthers fortale til Romerbrevet.)

   

 25. Hvor mange deler hører egentlig med til den sanne tro?
  Tre:

  1. En levende kunnskap om Gud og hans vilje, som er åpenbart i Ordet.

   Joh 17:3     Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.  

   Rom 10:14    Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?
    
    

  2. Et levende samtykke i Guds ord, og overbevisning om at det er sant.

   Joh 3:33    Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru. 

   Hebr 11:1    Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.  
    

  3. En levende tillit til Guds nåde i Kristus. Denne nåden tar vi til oss og bygger på. Tilliten kan enten merkes på at vi lengter og hungrer etter Kristus, eller at vi føler oss mer visse på nåden og hviler i Kristus. 

   Matt 5:6    Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 

   Rom 8:33-34    Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.  

    

 26. Hvorfor kalles denne kunnskap, samtykke og tillit en levende tro?
  Den kalles levende ikke bare fordi den er virket av Guds ord, som er liv og ånd, men også fordi den viser seg levende og kraftig i hjertet. Det gjør ikke den døde tro.  

   

 27. Hva er en død tro?
  En falsk innbilning hos ubotferdige syndere. De innbiller seg at de får nåde, skjønt de ikke vil omvende seg og søke nåden på den måten som Ordet foreskriver. Det skjer altså ingen forandring med dem.  Den levende tro er derimot slik at den forandrer mennesket.

  Jak 2:26    For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.     

   

 28. Har da de ubotferdige ingen sann tro?
  Nei, absolutt ingen. Selv om de kjenner alt Guds ord, holder det for sant og trøster seg med det, så er likevel deres tro død og deres tilstand fordømmelig - så lenge troen bare blir i hodet og ikke kommer i hjertet eller dreper den gamle Adam og gjenføder dem til nye mennesker.  

   

 29. Hvordan kan vi kjenne om vår tro er levende eller død?
  Det kan vi kjenne på den sterke virkningen i hjertet. Der virker troen kjærlighet til Gud og nesten, hat til synden, seier over verden, rett bruk av nådemidlene og lignende.

  Jak 2:18    Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger!   

  Luk 6:43    For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt. 

  Ap gj 15:9    For ved troen renset han også deres hjerter.         

  1 Joh 5:4    For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.    

   

 30. Er den sanne tro alltid like sterk hos alle?
  Nei, for når den anfektes av vantro, er den iblant meget svak. Da er den som en skjelvende hånd, som knapt tør gripe Guds nåde - eller ta den til seg. Men den strekker seg likevel ut etter nåden med hjertelig lengsel og begjær.

  Mark 9:24    Jeg tror! Hjelp min vantro!   

   

 31. Men er Gud tilfreds med en slik svak tro?
  Ja, når den bare er sann og oppriktig. Det merkes best på at vi virkelig hater synden og lengter etter å få en sterkere tro, selv om vi da ikke føler troens frimodighet.

  Matt  5:3-6    Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.     

   

 32. Hva nytte har vi av den tro vi får ved gjenfødelsen?
  Den aller største nytte. For det er bare troen som griper Kristus og gjør synderen rettferdig, d.v.s. gir ham del i Kristi rettferdighet.

  Rom 5:1    Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 

   

 33. Hva er rettferdiggjørelsen?
  Den består i at den treenige Gud av bare nåde frikjenner en botferdig og troende synder. Han blir frikjent både for sin synd og den straffen han har fortjent. I stedet blir han tilregnet Kristi rettferdighet. Gud ser på ham i Kristus som om han aldri hadde syndet.

  2 Kor 5:21    Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

  Rom 3:28    For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.   

  Gal 2:16    ...  Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.   

   

 34. Er nå en sådan rettferdiggjort sjel virkelig salig?
  Ja, i sannhet, for nå er den nøye forenet med den treenige Gud. Han bor i hjertet, som nå er blitt hans tempel. Sjelen er i Kristus blitt rik på åndelig velsignelse og himmelske goder og på nådens og salighetens rike skatt, - herligheter i evangeliet som ikke kan verdsettes høyt nok.

  Salme 32:1-2    Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.      

   

 35. Hvilke nådegaver bringer evangeliet oss?
  Det gir oss Kristi rettferdighet, syndsforlatelse, fred med Gud, barnekår og dermed arverett til himmelen. 
  Gjennom evangeliet møter vi Guds faderlige omsorg og får kjenne hvor god Guds kjærlighet er. Vi får en barnlig tillit til ham og tør komme frimodig med våre bønner. Han gir visshet om at han er nådig, at han vil høre våre bønner, hjelpe oss i all nød og verne oss mot alle synlige og usynlige fiender, at han er tålmodig med oss i vår svakhet og bærer over med oss livet gjennom. Videre gir evangeliet oss forsmak på det evige liv.  Det gir oss glede i Den Hellige Ånd og lar oss bli ledet, opplyst, drevet og gitt kraft av denne Ånd. Det befrir oss fra syndens straff og herredømme, fra Guds vrede, lovens forbannelse og tvang, fra Satans, helvetes og dødens makt, fra verden og en vond samvittighet. Evangeliet forsikrer oss om at alt - selv de bitreste lidelser - skal få et utfall som er til det beste for de troende, og gir et levende håp om saligheten. Til sist følger så den usigelige, evige gleden og herligheten i himmelen.

  Ef  1:3    Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.      

  Ef  3:8    Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne for hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom.      

  Rom 10:15    Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!      

   

 36. Når smaker disse herlige gavene best for en rettferdiggjort sjel?
  Når Den Hellige Ånd kan få vist han dem under bedrøvelse og anfektninger. En troende må derfor:

   

 37. Hva er egentlig fornyelsen?
  At vi stadig blir avkledd det gamle mennesket og iført det nye. Det vil si at synden blir undertrykt, og at vi daglig går fram i det gode: i opplysning og kunnskap om Gud, i tro, håp, kjærlighet, ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet, selvfornektelse, lyst til bønn og Guds ord, kraft til å stå imot synden og strebe etter å bli helliggjort osv.


  Ef. 4:22-24    Dere må avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn.  Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.  

   

 38. Hvorfor kalles denne fornyelsen “daglig”?
  Fordi den ikke straks er fullendt, slik som rettferdiggjørelsen. Den må derimot fortsette ved daglig øvelse hele livet gjennom, så Guds bilde og sinnelag kan komme mer og mer til syne hos hans gjenfødte barn.

  Fil 3:12    Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.   

   

 39. Hva er Den Hellige Ånds siste velgjerning mot oss mennesker?
  At han oppholder oss i troen. For når han har helliget oss ved å gjenføde, rettferdiggjøre og fornye oss, så oppholder han oss også i alle fristelser ved den sanne tro inntil døden, hvis vi ikke med vilje faller fra.

  Fil 1:6    Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 

  1 Pet 1:5    ...dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.

  1 Pet 5:10    Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.

   

 40. Hvordan oppholder Den Hellige Ånd de troende?
  Han overbeviser og tukter, lærer, leder og trøster deres hjerter.  

   

 41. Hvordan overbeviser og tukter Den Hellige Ånd de troende?
  Han gjør samvittigheten øm og lar selv de aller minste synder føles med smerte og virke til ydmykelse.

  Joh 16:8    Og når Talsmannen kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.  

   

 42. Hvordan lærer Den Hellige Ånd de troende?
  Ved Guds ord åpner og opplyser han vår forstand mer og mer. I hjertet bekrefter han sannheten mot all villfarelse.

  1 Joh  2:20-27    Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen. Og dette er løftet han lovte oss: det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere.

   

 43. Hvordan leder Den Hellige Ånd de troende?
  Ved sin hemmelige tukt og advarsel holder han oss fra å synde, og oppmuntrer, beveger og driver oss til det gode.

  Rom 8:14    For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

  Gal 5:16     Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.  

   

 44. Hvordan trøster Den Hellige Ånd de troende?
  Han minner oss - særlig når vi er i nød og fristelse - om at Gud er nådig og vil hjelpe oss, han lar oss smake den trøstende kraften i evangeliet, og oppholder oss i tålmodighet ved å holde håpet levende.

  Rom 15:13    Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft. 

  Rom 8:16    Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.  

   

 45. Hva kalles - og er - de mennesker som Ånden helliggjør og oppholder slik?
  Hellige mennesker.

  Ef 1:1    Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus.   

   

 46. Hvor finnes disse hellige mennesker?
  I den hellige, allmenne kirke.  

   

 47. Hva menes her med kirken?
  Det menes ikke selve kirkebygningen, men et åndelig samfunn, fellesskap og forbund av hellige mennesker.  

   

 48. Hvor mange slike kirker eller samfunn er det?
  Det er bare én, og den er allmenn, dvs.: Den omfatter alle sanne kristne over hele verden. Den er altså ikke bundet til noe bestemt sted. Her på jorden er kirken stridende, men i himmelen skal den bli triumferende.  

   

 49. Hvorfor blir kirken kalt kristen?
  Fordi den bekjenner seg til Kristi lære og har Kristus selv til eneste hode og herre.  

   

 50. Er det sikkert at en kirke som kaller seg kristen og bekjenner Kristi navn, virkelig er en kristen kirke?
  Nei. En sann kristen kirke er den bare såfremt den

  Dette er kirkens kjennetegn.
   

  Joh 8:31f    Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

   

 51. Blir da alle som lever og dør i den sanne kirke, salige?
  Nei, ikke alle i den synlige kirke blir salige, men bare de som er med i den usynlige.

  Matt 22:14    For mange er kalt, men få er utvalgt.           

   

 52. Men når det bare er én kirke, hvordan kan en da tale om en synlig og en usynlig?
  Det er bare én kirke, men i den ene synlige samlingen av mennesker er det to slags medlemmer: hyklere og sanne kristne.  

   

 53. Hvem er hyklere og bare synlige medlemmer av kirken?
  De som bekjenner Kristus bare med munnen, uten å leve etter Guds vilje.

  Matt 7:21    Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den osm gjør min himmelske Fars vilje.

   

 54. Hvem er sanne kristne og rette medlemmer av kirken?
  De som i troen gjør Guds vilje, så de holder seg til Herren og er én ånd med ham.

  1 Kor 6:17    Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham.

  Rom 8:9    Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke  Kristus til.     

   

 55. Kan en alltid kjenne de sanne kristne fra hyklerne?
  Herren kjenner alltid sine, men menneskene kan ikke alltid se forskjellen. Derfor blir kirken kalt usynlig, fordi medlemmene i den er skjult blant den store mengden av hyklere.  

   

 56. Kan de sanne kristne være sammen med hyklere?
  Ikke i det onde de gjør, for lyset har ikke noe fellesskap med mørket, eller Kristus med Belial. Men i handel, arbeid eller annet nødvendig samkvem kan de ikke skille seg fra dem, for da måtte de gå ut av verden. 

  1 Kor 5:10    Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere - da måtte dere jo gå ut av verden.

   

 57. Har de sanne kristne noe nært fellesskap seg imellom?
  Ja, de er alle lemmer på ett legeme, greiner på ett tre, barn av den samme Far. Derfor har de  også broderlig fellesskap og deler med hverandre sorg og glede, åndelige gaver og velgjerninger, bønn og forbønn. De er ett i troen og i håpet om den  evige arv.

  Ef  4:3-6     ..   Legg vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.       

  1 Kor  12:26    Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret. da gleder alle lemmene seg med.

   

 58. Kan Guds kirke gå til grunne?
  Den usynlige og alminnelige kirke går ikke under. Den blir holdt oppe av sitt overhode, Kristus, mot alle helvetes porter. Men Gud tillater ofte at tyranner og vranglærere ødelegger den på enkelte steder.  

   

 59. Hva har vi ennå igjen av den tredje artikkel?
  Tre ting: syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  

   

 60. Hvem forlater synden?
  Gud selv. Det er ham menneskene synder mot.

  Mark 2:7     Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?    

   

 61. Hva vil det si å forlate synden?
  Det er å slette ut og ta bort all skylden og straffen for synden, så synderen blir regnet for rettferdig, som om han ikke hadde syndet.

  2 Sam 12:13    Så har også Herren borttatt din synd, du skal ikke dø. 

   

 62. Men vil nå Gud forlate synden?
  Ja, så ofte noen omvender seg og tror evangeliet, vil Gud forlate ham synden av bare nåde for Kristi skyld, han som har forsonet all verdens synder med sitt blod på korset.

  Ef 1:7    I ham har vi forløsningen ved hans blod,  syndenes forlatelse.   

   

 63. Hvem vil Gud gi syndsforlatelse til?
  Til alle virkelig botferdige og troende, men ikke til ubotferdige og vantro.

  Apgj 2:38    Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.      

  Esek 18:21-22
      Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve - han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.

   

 64. Hvilke synder - eller hvor mange - vil Gud forlate?
  Alle synder, de største med de minste, når synderen bare omvender seg av hjertet.

  1 Joh 1:7    Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.  

  Jes 1:18    Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

  Rom 5:20    Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!

   

 65. Hvilket middel bruker Gud for å gi menneskene syndsforlatelse?
  Det hellige evangelium. Dette har Gud gitt sine tjenere makt og myndighet til å forkynne i hans sted - til syndsforlatelse for alle botferdige.

  Luk  24:47    I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag.         

   

 66. Ved hvilket middel tar mennesket imot syndsforlatelsen?
  Bare ved troen, som tar imot Jesus. I ham blir mennesket kjent skyldfri av bare nåde.

  Ap gj  13:38 -39    Ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror.

  Gal 2:16    Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.

   

 67. Kan ikke denne lære om syndsforlatelse føre menneskene inn i en falsk trygghet?
  Mange misbruker den nok til sikkerhet og får desto verre dom. Men hos Guds barn virker nåden annerledes. Den oppmuntrer dem til hjertelig takknemlighet og mer gudsfrykt.

  Sal 130:4    Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. 

   

 68. Den tredje artikkel handler videre om legemets eller kjødets oppstandelse.  Hva er det?
  At alle de dødes legemer ved Guds kraft skal forenes igjen med sjelen på den ytterste dag. Da skal de reises opp, noen til evig glede, andre til evig pine.

  Joh  5:28-29    For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode,  til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  

  Joh 6:40    For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

  Dan 12:2    Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.

   

 69. Kan dette virkelig skje?
  Ja, for ikke noe er umulig for Gud, - han som skapte jorden av ingenting og det første menneske av jord. 

  Luk 1:37    For ingenting er umulig for Gud.

   

 70. Er det nødvendig å tro at de døde skal  stå opp?
  Ja, for oppstandelsen henger nøye sammen med Guds belønnende og staffende rettferdighet. De troende ser derfor fram til oppstandelsen med håp, de ugudelige med skrekk. 

  1 Kor 15:13-14     Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet. 

  2  Tess 1: 6-8    For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.

  1 Kor 5:10

      

 71. Skal legemene ha de samme egenskapene når de står opp, som de har nå?
  Nei, da skal de ha åndelige egenskaper og være udødelige og uforgjengelige, skikket til å ta imot himmelens evige glede eller helvetes evige pine.

  1 Kor 15:42-44    Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

  1 Kor 15:53    For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

   

 72. Hvor kommer legeme og sjel hen etter oppstandelsen?
  Etter dommen går de fordømte til helvetes evige ild, kval og pine, men de utvalgte til det evige himmelske og salige liv.

  Matt 25:34,41 og 46    Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.... Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djelvelen og hans engler.

   

 73. Hva er det evige liv?
  Et fullkomment samfunn med Gud. De salige er da helt befridd fra synden og alt ondt på legeme og sjel, og nyter en uendelig og ubeskrivelig fryd, fred, glede og herlighet. Uten opphold lovpriser de Gud sammen med alle utvalgte engler.

  Salme 17:15    Jeg skal i rettferdighet se ditt ansikt.

  1 Kor 13:12    For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg er fullt ut kjent.

  1 Tess 4:17    Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.

  Rom 2:6-7    For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv.

   

 74. Hva er den evige død?
  En skammelig og grufull utelukkelse fra Guds salighet, og i stedet en forferdelig ilds og orms pine på legeme og sjel.
  Matt 25:41    Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.     

  Visd 5:2.   

  Rom 2:8-9    Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker.

  2 Pet 2:4    For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen.

  Åp 20:10    Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.

   

 75. Hvem kommer i helvetes evige død og pine?
  Alle de som ikke har trodd på Kristus, men levd i forsettlig synd og er døde i ubotferdighet, sikkerhet og falsk innbilning om Guds nåde. Disse blir evig bortvist fra Gud.  

   

 76. Hva er denne bortvisning?
  Den allvitende Gud har fra evighet sett hvem som alltid vil vise fra seg Guds nåde og fortsette i sin ubotferdighet og vantro. Dem har han besluttet å bortvise og fordømme, ikke etter et forutfattet råd, men på grunn av at mennesket med vilje står Gud imot.

  Joh 3:18    Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 

   

 77. Hvem får del i det evige livs glede og salighet?
  Alle de som i sannhet har trodd på Kristus, levd etter Guds vilje og holdt fast inntil enden. Disse kalles utvalgte.  

   

 78. Hva er utvelgelsen?
  Gud har fra evighet sett hvem som ville ta imot den tilbudte nåde, tro på Kristus og bli fast i denne tro inntil enden. Dem har han bestemt til det evige liv.

  Rom 8:28-30    For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. g dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.   
   

Den tredje part - Om bønnen