En troende kristens morgenbønn

 

Evige, allmektige Gud, barmhjertige, kjære Far i himmelen!

Jeg priser deg i denne morgenstund av innerste sjel og ånd for at du gjennom nattens mørke har vært sol og skjold for meg og vendt fra meg all fare og skade på legeme og sjel.

La meg i dag og alle dager få ha din faderlige velsig­nel­se og hjelp på alle mine veier og i alle mine gjerninger. Frels min sjel fra fristelse, mitt legeme fra sykdom, mitt øye fra gråt og min fot fra fall.  Men da synden er det største onde, så hjelp meg, min Gud, framfor alt å stå den imot ved troens kraft. La din hånd være over meg, din Ånd i meg, din fred omkring meg. La meg ikke leve etter min egen vilje og lyst, men i troen på din Sønn, så jeg kan tekkes deg i alle mine tanker, ord og gjerninger, og med mine bønner finne tilflukt hos deg i all nød som møter meg.

Kjærlighetsfulle Far, forlat av nåde for Jesu skyld alt det jeg har gjort imot deg inntil denne dag, og gi meg fortsatt nåde til å forbedre mitt syndige liv ved sann fornyelse etter ditt bilde, så min Jesu saktmodige, ydmyke, kjærlige og rene sinnelag må merkes mer og mer i min ferd.  

Himmelske Far, opphold din troende menighet på jo­rden, og la den daglig vokse ved at syndere kommer til om­ven­delse. Velsigne kongen og hans hus, la alt som tjener til folkets beste, ha framgang, gjør jorden fruktbar, bevar oss fra landeplager, sørg for de fattige, trøst alle som plages av angst og sorg, særlig de døende. Gjør godt mot mine slektninger og venner, og  gjør meg hver dag beredt til å dø salig og stå opp med ære.   

Amen.

                       

En troende kristens aftenbønn

Himmelske Far, i denne aftenstund bøyer jeg igjen mine knær for ditt hellige ansikt, og tenker med takknemlighet på den store nåde og de mange velgjerninger jeg har fått nyte i dag uten å ha fortjent det. 

Herre, hva er et menneske at du tenker på ham? Og hvem er jeg, hjelpeløse, uverdige synder, at du slik øser dine velgjerninger over meg den ene dagen etter den andre? Jeg er hjertelig overbevist om at hvis du ville gi meg etter det jeg har fortjent med mine synder og betale meg etter mine misgjerninger, da kunne jeg ikke vente annet enn å bli kastet bort fra ditt ansikt, ut i det ytterste mørke og de fordømtes evige natt. Ja om du ville tilregne meg de synder jeg har gjort bare i dag, mot deg, mot meg selv og mot min neste, i tanker, ord og gjerninger, da kunne jeg ikke svare deg på ett av tusen klagemål. Om jeg i dag er blitt bevart fra ondskapssynd og falsk trygghet, så skyldes det ene og alene din tuktende og bevarende nåde,og slett ikke min fordervede natur.

Fra den samme godhets-kilde har jeg i dag helt ufortjent mottatt mange legemlige velgjerninger, som sunnhet, fred livs­opp­hold og befrielse fra mange ulykker som nok har rammet mange andre rundt i den vide verden i dag. Det kunne jo like gjerne ha hendt meg, om ikke ditt faderlige tilsyn hadde vært over meg og avverget alt ondt fra meg. Min Gud, jeg har sett din trofasthet i tusener av tilfeller. Du skal fortsatt være den eneste tilflukt for mitt hjerte, min klippe og faste borg.

Bevar meg da i natt fra all fare og skade på legeme og sjel. La meg hvile under dine vingers skygge til styrke for mitt legeme, og vekk meg i morgen opp igjen frisk og sunn til min gjerning.

Kjære Gud, enten jeg sover eller våker, ja enten jeg lever eller dør, så la meg være din og henge fast ved deg av hele mitt hjerte. Du er bedre for meg enn alt annet, og når jeg bare har deg, bryr jeg meg ikke om himmel eller jord. Om enn mitt kjød og mitt hjerte tæres bort, så er du likevel alltid mitt hjertes trøst og min del i evighet.

Herre, la aldri din nådes sol gå ned over meg. La den alltid opplyse mitt mørke hjerte, varme mitt kalde hjerte, bløt­gjøre mitt harde hjerte og oppmuntre mitt tungsindige hjerte.

Kjære Jesus, la meg alltid leve i samfunn med deg ved en levende tro. La meg fra ditt kors hente all kraft til å trenge fram på den samle vei og gjennom den trange port.

Min Gud, jeg setter mitt håp til deg, forlat verken meg eller noen av mine i natt. La aldri ditt ords lysestake bli flyt­tet fra oss. Opphold  øvrigheten, den er jo din ordning, slik at vi under den kan leve rolig og frykte deg. Bevar i nåde vårt land fra krig, pest, uår, hunger og alle andre velfortjente plager.

La din velsignelse være over oss i hele vårt liv. Gi oss til sist en salig død, og etter døden den evige ro og hvile i Abrahams skjød.

Amen.