DET FØRSTE BUD

JEG ER HERREN DIN GUD.
DU SKAL IKKE HA ANDRE GUDER ENN MEG.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på Ham.

 1. Hva må jeg legge merke til i dette og i de andre Guds bud?
  To ting: det onde som blir forbydd, og det gode som blir befalt.

   

 2. Hva ondt blir forbydd i det første bud?
  Å ha avguder.

   

 3. Hva er en avgud?
  Alt det som et menneske dyrker, frykter, elsker og stoler på i stedet for den eneste sanne Gud.

   

 4. Hvordan foregår slik avgudsdyrking?
  Enten på en åpenbar eller en hemmelig måte.

   

 5. Hva er åpenbar avgudsdyrking?
  At en tilber sol, måne, stjerner, bilder, engler, avdøde helgener eller lignende, stikk i strid med Guds ord.

  Jes 42:8    Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris.

   

 6. Men kan en ikke tilbe den sanne Gud ved et bilde og egentlig mene ham selv?
  Nei.

  Joh 4:24    Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

   

 7. Kan en ikke be om englenes eller avdøde helgeners forbønn hos Gud?
  Nei, på ingen måte, for Gud vil at vi skal be bare til ham.

  Matt 4:10    Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. 

  Jes  63:16    Det er heller ingen hjelp i det. Abraham vet jo ikke om oss, og Isak kjenner oss ikke.


   

 8. Hvordan foregår hemmelig avgudsdyrking?
  Når en i hjertet frykter, elsker eller stoler på noe mer enn på den levende Gud eller like mye som på ham.

   

 9. Hvor mange slags hemmelige avguder er det som kan stjele hjertene våre fra Gud?
  Til slike avguder kan vi gjøre:

   

 10. Hvordan gjør en seg selv til en avgud?
  Når en forelsker seg i seg selv, tenker bare på seg selv, og framfor alt søker å tilfredsstille sin egen ære, vilje, nytte og fornøyelse. Gud og nesten blir da skjøvet til side. Det skjer altså slik:

  1. Når en tar æren til seg selv.

   1 Kor 4:7    Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?
    

  2. Når en setter sin egen vilje og mening over Guds.

   1 Sam 15:23    For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse.
    

  3. 3)Når en følger sine egne lyster.

   Fil 3:18-19    Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. 

    

 11. Er da all selvkjærlighet avgudsdyrking?
  Nei, bare den urette og overdrevne selvkjærligheten, den som hever seg over Gud i stedet for å bøye seg av hjertet under ham og erkjenne at en selv er intet, og at Gud er det høyeste gode.

   

 12. Hvordan kan en gjøre andre mennesker til sine avguder?
  Når en av unødig frykt for dem eller av kjærlighet og tillit til dem enten lar være å gjøre det gode eller gjør det onde.

  Jer 17:5    Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren.

   

 13. Hvordan kan en gjøre noe annet i skaper­verket til sin avgud?
  Når en blir så glad i noe at ens hjerte finner mer glede, trøst og tillit i dette enn i Gud. Særlig kan vi se dette hos mennesker som elsker penger og gods. De vil tjene både Gud og mammon. Bibelen kaller dem avgudsdyrkere.

  Ef 5:5    For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk – han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike. 

  Kol 3:5    Så død da deres jordiske lemmer: utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.

  1 Tim 6:17    Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. 


   

 14. Hvordan kan en gjøre den ytre gudsdyrkingen til en avgud?
  Når en midt i sin ubotferdighet stoler blindt på det at en går i kirken, til skrifte og til alters, at en er velgjørende, ber, synger, leser og lignende.
  For Gud er slike gjerninger gode bare når de blir gjort av troende, men ikke når de blir gjort av hyklere.

  Jer 7:4-5    Fest ikke lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom  mann og mann, ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette sted, i det land jeg gav deres fedre, fra evighet til evighet.
   
  Jes 1:15    Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. 

   

 15. Er det da noe avguderisk i vår offentlige gudstjeneste?
  Ikke noe som i seg selv fortjener å bli kalt avguderisk. Men som vi nylig har hørt, kan alt bli gjort til avguder når vi misbruker det.

   

 16. Hva kommer det av at menneskene misbruker gudsdyrkingen slik?
  De vil gjerne ha noe å støtte seg til for å føle seg sikre. Når den ugudelige blir fordømt av sin egen samvittighet, men ikke vil omvende seg til Gud, så begynner han i stedet å sette sin lit til skrifte­mål, altergang og ytre gjerninger. I det søker han trøst for sin uomvendte sjel. Det som er uskyldig og godt i seg selv, blir da en avgud for ham. Det vil si at det hindrer ham fra å dyrke Gud i ånd og sannhet, mens det nettopp skulle hjelpe ham til dette.

  Luk 13:26-27    Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.  Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.

  Matt. 7:21-23    Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. 


   

 17. Kan en også gjøre djevelen selv til sin avgud?
  Ja, alle som med vilje tjener synden, er også djevelens tjenere. Han er deres gud og Herre.

  2 Kor 4:4     For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn. 

  Rom. 6:16    Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdigheten.

   

 18. Nå har vi hørt om det onde som forbys. Si meg nå: Hva godt blir befalt i det første bud?
  At vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på ham.

   

 19. Så er det altså vårt hjertelag Gud egentlig ser på?     
  Ja, for han sier:

  Ordspr 23:26    Min sønn! Gi meg ditt hjerte!  

   

 20. Kan en i sannhet frykte og elske Gud og stole på ham så lenge en ikke kjenner ham rett?
  Nei, det er umulig. Men kjenner vi hans rettferdighet, da frykter vi ham, kjenner vi hans godhet, da elsker vi ham, og kjenner vi hans allmakt, da stoler vi på ham.

   

 21. Mange mennesker vet jo dette om Gud. Er det da slik at de også frykter, elsker og stoler på ham?
  Nei, for hos de fleste mennesker er kunnskapen død og uten kraft.
  Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 1 Joh 2:4

   

 22. Hva er da den rette, levende kunnskap om Gud?
  Den som beveger hjertene våre til å elske Gud og sky alt ondt.

  1 Joh 2:3    Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. 

   

 23. Men er det ikke best å være enfoldig?
  Jo, men ikke å være uvitende og blind.

  Rom 16:19    Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde.  

   

 24. Hva er sann enfoldighet?
  At en tror likefram alt det en er sikker på at Gud har åpenbart, uten å gruble på det med sin kjødelige fornuft.

   

 25. Hvilken virkning har den levende kunnskap om Gud?
  At en i sannhet frykter, elsker og stoler på ham.

   

 26. Hva vil det si å frykte Gud?
  Det er å føle dyp respekt for Guds hellige majestet, så en er redd for å vekke hans rettferdige vrede ved å gjøre synd.

  Matt 10:28    Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! 

  Fil 2:12    Arbeid på deres frelse med frykt og beven!  


   

 27. Hvor mange slags gudsfrykt er det?
  To slags: trellefrykt og barnefrykt.

   

 28. Hva er trellefrykt?
  Når en frykter Gud bare fordi en er redd for straff, uten å elske ham og stole på ham.

  1 Joh 4:18    Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

   

 29. Hva er barnefrykt?
  Når en er glad i Gud og av den grunn redd for å gjøre ham imot, selv om en ikke hadde noen straff å vente.

  1 Mos 39:9    Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 

   

 30. Hva slags frykt finner en hos sanne kristne?
  Som Guds barn har de egentlig barnefrykt, men den blir ofte blandet med noe trellefrykt, særlig når de er i anfektninger.

  Rom 8:15    Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!   

  Matt 8:26    Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?  


   

 31. Hva kjenner en et gudfryktig menneske på?
  Det hater og skyr synden som sin største fiende, og kan umulig få seg til å gjøre noe ondt med forsett.

  Ordspr. 8:13    Å frykte Herren er å hate det onde.  

   

 32. Men alle som leser Guds ord og synger og ber mye, er vel gudfryktige mennesker?
  Ikke alltid. Det finnes også mennesker som har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.

  2. Tim. 3:5    De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.

   

 33. Hva er det som virker sann gudsfrykt?
  Tro og kjærlighet. Den som tror og elsker Gud, er redd for å gjøre sin gode Far imot.

   

 34. Hva vil det si å elske Gud?
  Det er å akte ham høyt, hjertelig lengte etter ham, søke all sin glede i ham og gi seg helt over til hans gode vilje.

  Salme 18:2    Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!  

  Salme  73:25-26    Hvem har jeg ellers i himmelen?  Når jeg bare har deg,  begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.    

   Salme  42:2-3    Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?  


   

 35. Hvor høyt skal vi elske Gud?
  Over alle ting. Han er jo det høyeste gode.

  Matt 10:37    Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd.   

   

 36. Kan vi ikke elske både Gud og det syndige i verden?
  Nei.

  1 Joh 2:15    Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.    

   

 37. Hvorfor skal vi elske Gud?

  Matt 19:16-17    Og se, det kom en til ham Men han sa: Mester, hva godt skla jeg gjøre for å få evig liv? Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!
   
  1 Joh 4:19    Vi elsker fordi han elsket oss først.   


   

 38. Hvordan kan vi kjenne at vi elsker Gud?

  1. At vi lever som Gud vil.

   Joh 14:21    Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg.    
    

  2. At vi elsker vår neste.

   1 Joh 4:20    Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?    
    

  3. At vi har lyst til Guds ord og bønnen.

   Salme 73:28    Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren for å fortelle alle dine gjerninger. 

    

 39. Har vi selv kraft til å elske Gud?
  Nei, det er Guds ånd som må virke kjærligheten i meg.
  Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.   Rom 5:5

   

 40. Er det noen nytte ved å elske Gud?
  Ja, den aller største nytte.

  Rom. 8:28    For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud.

   

 41. Kan de som elsker Gud, stole trygt på ham?
  Ja.

  Salme 84:12-13    For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, hærskarenes Gud! Salig er det menneske som setter sin lit til deg.

   

 42. Hva vil det si å stole fullt og fast på Gud?
  Det er å overlate seg helt i Guds ledelse, vente alt godt fra ham og legge alt i hans hånd.

  Ordspr. 3:5    Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!    

   

 43. Men kan vi ikke stole slik på mennesker?
  Nei, for det er ofte at de ikke kan eller ikke vil hjelpe.

   Salme  146:3    Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!     

   

 44. Hvorfor skal vi stole på Gud?
  Fordi han er vår allmektige og trofaste venn.

  Salme  146:5-6    Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud, han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.   

   

 45. Skal vi stole på Gud bare i gode dager?
  Nei, særlig når vi er i nød og motgang.

  Salme 57:2    For min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen har dratt forbi.  

   

 46. Kan vi vente hjelp fra Gud når vi med vilje styrter oss i fare?
  Nei, for det er å friste Gud.

  Matt 4:7    Du skal ikke friste Herren din Gud.  

   

 47. Hva mer hører inn under det første bud?
  Ydmykhet, tålmodighet og selvfornektelse.
  Disse dydene virker Gud i dem som frykter, elsker og stoler på ham.

   

 48. Hva er det å være ydmyk?
  At vi av hjertet er overbevist om - og føler - at vi er uverdige overfor Gud til det aller minste av nåde, ære, ros og opphøyelse.

  1 Pet 5:5    Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  

   

 49. Hva er det å være tålmodig?
  At vi for Guds skyld gjerne tar imot de lidelser vi får, selv om de er tunge for vår natur, og ikke klager, men i takk til Gud holder ut inntil han vil gjøre en forandring.

  Jak 1:2-4    Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.  

   

 50. Hva er det å fornekte seg selv?
  At vi setter oss selv til side, sier nei til vår egen vilje og alt det som vi har kjært i verden, slik at bare Guds vilje kan ha framgang i oss.

  Luk  14:26-27    Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 

 

Det annet bud