INNLEDNING

Om den hellige skrift

 

 1. Kjære barn, vil du gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen?
  Ja, kunne jeg bare bli det.

   

 2. Da vil du vel gå den veien som fører deg til dette målet?
  Ja, dersom jeg kan finne den.

   

 3. Tror du at det er en Gud?
  Ja, for verden kan umulig ha gjort seg selv.
  Den må være skapt av en som er eldre og høyere enn alt det skapte, et evig vesen, som er GUD.

  1M 1:1    I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

   

 4. Tror du at Gud rår for saligheten?
  Ja, for han er over alle ting.

   

 5. Tror du at Gud unner deg saligheten?
  Ja, for han er en god Gud.

   

 6. Men vil nå Gud vise deg veien til saligheten?
  Ja, det er det ingen tvil om.
   
   

 7. Hvilket middel bruker Gud for å vise deg og meg denne veien?
  Han bruker sitt ord.

   

 8. Har vi dette Guds ord blant oss?
  Ja, i  Den hellige skrift, som kalles Bibelen.

   

 9. Har menneskene alltid hatt Guds ord?
  Ja. I den eldste tiden talte Gud direkte til fedrene. Disse gav det videre ved muntlig undervisning fra slekt til slekt. Men Guds ord ble ikke skrevet ned før Moses begynte med det.

   

 10. Hvem har skrevet Bibelen?
  De hellige profeter, evangelister og apostler.

   

 11. Men de var jo mennesker. Hvordan kan da deres ord være Guds ord?
  Guds Ånd har inngitt dem alt det de skulle skrive, og hvilke ord de skulle bruke.

  2. Tim. 3:15-17    Og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.
  Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,
  for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

  2. Pet. 1:21        For aldri er noe profetord brakt fram ved meneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.

  Mat. 10:19        Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.

  1. Kor. 2:13      Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.  


   

 12. Hvordan kan vi vite at nettopp Bibelen er det sanne Guds ord?
  Av mange ting, som f.eks. :
  - Jødene, tyrkerne og andre gamle folkeslag har holdt den for å være Guds ord.
  -Skriftene i Bibelen stemmer over ens.
  -Profetiene viser seg å bli oppfylt.
  -Mange mirakler har stadfestet at Bibelen er Guds ord.
  -Dette Ordet har hatt stor framgang selv under de blodigste forfølgelser, da mange tusen martyrer ofret livet sitt for denne sannheten.

   

 13. Men hva skal den gjøre som ikke tror at Bibelen er Guds ord?
  Han skal forsøke å adlyde Ordet og la det få virke i hjertet. Da vil han snart merke at Ordet har en overnaturlig og guddommelig kraft, liv og ånd - til å opplyse, overbevise, oppmuntre, trøste og straffe samvittigheten.
  Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.  

  Joh. 7:17        Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

  Salme 50:23    Den som gir takk som offer, ærer meg. Og den som går den rette vei, ham vil jeg la se Guds frelse.

   

 14. Skal Bibelen være vår eneste sikre og fullkomne rettesnor for tro og liv?
  Ja.
  De har Moses og profetene. La dem høre dem!   

  Luk. 16:29        Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem!

  Joh. 20:31        Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

   

 15. Men kan vi ikke bygge vår tro og vårt liv på åpenbaringer eller drømmer, på vår egen fornuft, på det andre mennesker har sagt eller gjort, på gamle skikker eller lignende?
  Nei, på slikt bygger vi ingen sann tro og lydighet, men bare overtro, ugudelighet og selvvalgt gudsdyrking, som er mot Guds vilje.
   

  Gal. 1.8            Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

  Mat. 15:9         Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

   

 16. Har Guds ord enda flere egenskaper framfor menneskeord?
  Ja, foruten at det har en guddommelig visshet, kraft og fullkommenhet - som før nevnt - så har det også en spesiell klarhet til å opplyse oss mennesker, vi som av naturen er blinde.

  Salme 119:105    Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
   

 17. Men er ikke Bibelen dunkel og utydelig for enfoldige og ulærde mennesker?
  I alt det en trenger å vite for å bli salig, er Bibelen klar nok for enhver som bruker den rett, enten han er leg eller lærd.

  2 Tim 3:15-17

   

 18. Hvordan bruker vi Guds ord rett?
  -Når vi først ber til Gud om å bli opplyst av hans Ånd,
  -deretter leser med andakt og ettertanke, med vilje til å leve etter Ordet,
  -og virkelig også følger det i vårt daglige liv.
  Den som bruker Ordet rett, leser for å få næring for sjelen og ikke for å tilfredsstille nysgjerrig­heten. Han tyder heller ikke meningen i ordene slik det passer ham selv, men søker i stedet oppriktig etter den sannheten som virker gudsfrykt, og prøver så sitt eget hjerte etter denne sannheten.
   

  J
  oh. 5:39-40        Dere gransker Skriftene, fordi dere mener dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.

  Joh 7:17              Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.
   

   

 19. Kan en ikke få kunnskap til salighet om en tolker Skriften bare med sin naturlige fornuft?
  Nei, for vår fornuft er fordervet ved synden.
  Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham,og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. 

  1. Kor. 2:14        Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis

  Ef. 1:17              Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg.

   

 20. Hvem skal lese Bibelen?
  Alle, så vel tilhørere som forkynnere. Men vi har ikke bare frihet og rett til å lese Ordet. Det er også pålagt oss som en plikt. Ja, det er en stor velgjerning fra Gud, som vi ofte bør benytte oss av. Det er til vårt eget beste i tid og evighet.

   
  Ap.gj. 17:11        Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

  2. Tim. 3:15

  Joh. 5:39-40

   

 21. Hvordan deles Den hellige skrift?
  I to deler: Det gamle og Det nye testamente.
  -Det gamle testamente er skrevet av profetene på hebraisk før Kristi tid.
  -Det nye testamente er skrevet på gresk av evangelistene og apostlene etter Kristi tid. Hele Bibelen er siden oversatt også til vårt språk, så enhver kan lese den og nyte godt av den.

   

 22. Hvilke bøker hører til Det gamle testamente?
  Fem Moseboker,  Josvas bok,  Dommernes bok,
  Ruts bok, Samuels to bøker, to Kongebøker
  og to Krønikebøker, Esras` bok, Nehemjas bok,
  Esters bok, Jobs bok, Salmenes bok med 150 salmer, - de fleste diktet av kong David, tre bøker av kong Salomo: Ordspråkene,
  Predikantens bok og Salomos høysang.
  Videre følger de fire store profetene:
  Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel.
  Klagesangene av Jeremias.
  Til slutt de tolv små profetene: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarias og Malakias.

   

 23. Men her mangler vel noen bøker som finnes i flere utgaver av Bibelen, - Tobias`og Judiths bok, Visdommens bok, Siraks bok, Baruks bok, de korte fortellingene om Susanna og draken i Babylon, Makkabeernes bøker og Manasses bønn?
  Disse bøkene er ikke kanoniske (dvs. regelgivende) og inngitt av Guds Ånd. De kalles i stedet apokryfe (dvs. skjulte) fordi de ikke har samme verdi og autoritet som de andre. Men de inneholder en del gode lærdommer.

   

 24. Hvilke bøker hører til Det nye testamente?
  De fire evangelier etter Matteus, Markus,
  Lukas og Johannes. Apostlenes gjerninger.
  Apostlenes sendebrev: Paulus' brev til romerne,
  to brev til korinterne, ett brev til galaterne, ett til efeserne, ett til filipperne, ett til kolosserne,
  to brev til tessalonikerne, to brev til Timoteus,
  ett til Titus og ett til Filemon.
  Brevet til hebreerne. Deretter sju alminnelige brev fra de andre apostlene: Jakobs brev, Peters første og andre brev, tre brev fra Johannes, og ett fra Judas.
  Til slutt Bibelens siste bok: Johannes` åpenbaring. Alle disse bøkene er direkte inngitt av Den Hellige Ånd.

   

 25. Hva er kjernen eller hovedinnholdet av hele Bibelen?
  Det er den store sannheten at Jesus er Messias, og at han er veien, livet og sannheten til salighet for alle som tror på ham.

  Joh. 20:31        Men disse er skrevet for at dere skal skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

   

 26. Hvilken forskjell er det mellom lærdommen i Det gamle og Det nye testamente?
  -I Det gamle testamente vitnet profetene ved spådommer og forbilder om Messias som skulle komme.
  -I Det nye testamente vitner evangelistene og apostlene ved klare og tydelige ord om ham som er kommet til verden.

   

 27. Men Bibelen er jo en stor bok. Hvordan kan   da unge og enfoldige finne denne kjernen i Skriften?
  De kan først hjelpe seg med Martin Luthers katekisme.

   

 28. Hva er en katekisme?
  Det er en liten bibel eller et kort sammendrag av Guds ord om vår tro og vårt liv, skrevet i spørsmål og svar
   

 29. Hva har Luther satt over hver part i katekismen?
  “ - Slik som en familiefar på en enkel måte skal holde det fram for husfolket sitt.”
   

 30. Er det en plikt for alle fedre?
  Ja. 

  5M 6:6-7        Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

   

 31. Hvor mange parter er det i katekismen?
  Fem:
  -Den første handler om de ti Guds bud,
  -den annen om trosartiklene,
  -den tredje om Herrens bønn,
  -den fjerde om dåpens sakrament,
  -den femte om nattverdens sakrament.
  Deretter kommer hustavlen. I den finner hvert menneske sine plikter. Her i Forklaringen er disse pliktene tatt med under det fjerde og det sjette bud.
   

 32. Hvilke to hovedlærdommer finner vi både i katekismen og i Bibelen?
  Loven og evangeliet.
   

 33. Hva er loven?
  I loven viser Gud oss sin rettferdighet, lærer oss hvordan vi bør være og hva vi skal gjøre, og truer oss med straff om vi forsømmer det eller gjør tvert imot.
   

 34. Hva er evangeliet?
  I evangeliet viser og tilbyr Gud oss sin barmhjertighet i Kristus, lærer oss hva vi skal tro, og lover nåde til enhver som tar imot Jesus som sin Frelser.
   

 35. Hva betyr egentlig ordet evangelium?
  Et gledelig budskap.
   

 36. Hvor i katekismen finner vi evangeliet?
  I de fire siste partene.
   

 37. Hvor i katekismen finner vi loven?
  I den første part.

Den første part - Om loven