DET FJERDE BUD

HEDRE DIN FAR OG DIN MOR, SÅ DET GÅR DEG GODT OG DU FÅR LEVE LENGE I LANDET.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter våre foreldre og overordnede eller gjør dem sinte, men ærer, tjener og lyder dem, elsker og respekterer

 1. Hva blir vi befalt i det fjerde bud?
  Å ære, tjene, lyde, akte og elske foreldrene våre.  

   

 2. Hva blir vi forbydd i det fjerde bud?
  Å forakte foreldrene våre og gjøre dem bedrøvet eller sinte.  

   

 3. Hvem menes det her med foreldre?
  Først og fremst menes det våre naturlige foreldre, far og mor. Men Gud vil at vi skal hedre alle de foreldre han har satt over oss, som f.eks.

   

 4. Hvorfor skal vi hedre alle disse?
  Fordi Gud har befalt det og det tjener til vårt eget beste.

 

H J E M M E T

 

 1. Hvilke plikter har foreldrene mot barna sine?
  De skal be for dem og ha omsorg for at det kan gå dem godt både legemlig, åndelig og evig.

  Ef  6:4    Og dere fedre: Oppdra barna deres med Herrens tukt og formaning.

   

 2. Hva skal foreldrene gjøre hvis barna er ulydige?
  De skal staffe dem på en fornuftig og kjærlig måte, så de ikke blir bitre, men i stedet bedrer seg.

  Ordspr  13:24    Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig.

   

 3. Straffer Gud de foreldre som lar barna gjøre som de vil?
  Ja, det ser vi av fortellingen om Eli og sønnene hans.

  1. Sam 2:31    Se, dager skal komme da jeg hogger av din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel.

   

 4. Kan en straffe barna for mye?
  Ja.
   
  Ef   6:4    Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos barna deres! 

   

 5. Hvilke plikter har vi mot foreldrene våre?
  Vi skal ære, elske, tjene og lyde dem med hjerte, ord, miner og handlinger, og be for dem. Så lenge de lever, skal vi hedre dem.   
  à

  Sir. 3:7    Ær din far i gjerning og ord, for at velsignelse fra ham må komme over deg.   

  Sir. 3:11    Mitt barn! Hjelp din far i hans alderdom, og gjør ham ikke sorg mens han lever!   

  Sir. 3:15    Som en gudsbespotter er den som forlater sin far, og forban­net av Herren er den som gjør sin mor vred.   

   

 6. Er det riktig å forlove seg eller gifte seg uten foreldrenes vilje og samtykke?
  Nei, det er å gjøre dem stor sorg.     
  à  

   

 7. Skal en også lyde foreldrene i det som er syndig?
  Nei.

  Matt 10:37    Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. 

 

K I R K E N   O G   S K O L E N

 

 1. Hvem har gitt oss forkynnere og lærere?
  Gud.

  2 Kor 5:20     Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.  

   

 2. Skal vi gjøre det de formaner oss til?
  Ja, det skal vi.

  Heb 13:17    Vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. 

   

 3. Men om nå forkynneren eller læreren er ugudelig?
  Da skal vi ikke følge hans eksempel. Men vi skal tro og gjøre det han sier så sant det stemmer med Bibelen. Dette må vi undersøke, slik som de troende i Berøa gjorde. 

  Ap.gj. 17:11    Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje. og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

  1  Joh. 4:1    Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

  Matt  23:2-3     På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde.  Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke.

   

 4. Hvilke plikter har vi mot prestene og lærerne?
  Vi skal elske, ære, lyde og lønne dem og be for dem.

  Gal 6:6     Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.

   

 5. Hvilke plikter har forkynnere og lærere mot tilhørerne og elevene sine?
  De skal undervise, formane og straffe i kjærlighet, saktmodighet og omsorg, stadig be for dem og gå foran med et godt eksempel.

  1 Pet 5:2-3    Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden.

  1 Kor 4:16    Jeg formaner dere altså: Bli mine etterfølgere.

  1 Kor 11:1    Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus.

  2 Tim 4:2    Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 

   

 6. Er en prest ikke satt til å trøste alle mennesker?
  Nei, bare de botferdige. Å trøste sikre syndere, er å gi sjelen deres gift.

  Esek 3:18    Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.

   

 7. Hvem er de falske profeter som Jesus sier vi skal vokte oss for?
  Det er mange forskjellige, som ikke kan regnes opp her. Men først og fremst er det slike som gjør veien til himmelen bred og bedrar sjelene med håp om salighet, inntil de våkner i helvete.

  Matt 7:14-16    For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.

  Jes 3:12     Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt. (Eldre bibelutgave: De som priser deg salig, de forfører deg.) 

 

S T A T E N

 

 1. Hvem har satt øvrigheten over oss?
  Gud selv.

  Rom 13:1    For det er ikke øvrighet uten av Gud.

   

 2. Men hvis nå øvrigheten ikke er kristen, skal vi likevel adlyde den for Guds skyld?
  Ja, den øvrigheten de første kristne hadde over seg, var hedensk, men like fullt skrev apostelen Peter til dem i  

  1 Pet 2:13    For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning.

   

 3. Hvordan skal vi være mot styresmaktene?

  1. Vi skal villig lyde dem.

   Rom  13:5    Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.   
    

  2. Vi skal ære dem.

   Rom 13:7     Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skla fryktes, ære til dem som bør æres.
    

  3. Vi skal be for dem.

   1Tim 2:1-2    Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennes­ker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.    
    

  4. Vi skal ærlig betale skatter og avgifter.

   Matt  22:21    Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!

    

 4. Er det synd å lure seg unna skatt eller toll?
  Ja, stor synd.

  Rom 13:6-7    Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.  

   

 5. Har vi aldri lov til å være ulydige mot styresmaktene?
  Aldri uten de bestemmer noe som er en klar synd mot Guds bud. Da skal vi adlyde Gud mer enn menneskene.

  Ap.gj. 5:29    Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn menneskene.

   

 6. Hvilke plikter har styresmaktene?
  De skal i kjærlighet gjøre det som er best for folket for tid og evighet, forvalte landets midler rett, gi lover etter Guds vilje og sørge for fred og orden ved å hindre eller straffe det onde og fremme det gode.   
  à

  Rom  13:4     For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting.   

 

Y R K E S L I V E T

 

 1. Hvilke plikter har en arbeidsgiver mot de som arbeider hos ham?

  1. Å gi dem gode arbeidsforhold og forsvarlig lønn i rett tid.   à

   3 Mos  19:13    Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen.   
    

  2. Å styre og lede dem med kjærlighet og tålmodighet.

   Ef. 6:9    Og dere herrer: Gjør likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.   
    

  3. Å ha omsorg for dem når de er i legemlig nød, særlig når de er syke, og i åndelig nød, ved å undervise, formane og be for dem, slik som høvedsmannen i Kapernaum gjorde.

   Matt 8:6    Herre, min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.

   1 Mos 18:19    Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

    

 2. Hvilke plikter har arbeidstakerne mot sine overordnede?
  De skal elske, ære og lyde dem, alltid se på arbeidsgivernes beste og arbeide med iver og troskap, enten de overordnede er til stede eller ikke, og be ofte for dem.

  Ef 6:5-8     Dere tjenere! Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri.

   

 3. Men hvis nå de overordnede er vanskelige å ha med å gjøre?
  Da skal en arbeidstaker vise tålmodighet.
   

  1 Pet 2:18-19    Dere tjenere: underordne dere under deres herrer og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. 

   

 4. Skal de ansatte være lydige hvis de blir bedt om å gjøre noe som er synd?
  Nei, på ingen måte. Høyt er herrebud, men høyere er Guds bud.

  Apg 5:29    En skal lyde Gud mer enn mennesker!

   

 5. Hva lover Gud dem som holder det fjerde bud?
  Det skal gå dem godt, og de skal leve lenge i landet.

   

 6. Gir da Gud alle gudfryktige et langt og lykkelig liv?
  Hvis han finner at det er tjenlig til deres egen eller andres salighet, ikke ellers.

   

 7. Hvorfor lar han også ugudelige mennesker ofte bli gamle?
  Fordi han vil gi dem mer tid og anledning til å omvende seg.  

   

 8. Gud lønner altså dem som er lydige mot foreldrene sine, men straffer han også de ulydige?
  Ja, det kan vi se av fortellingen om Absalon, den gjenstridige sønnen til kong David. 
  à

   2. Sam 18:9-15    Absalom kom rett imot Davids menn. Han red på sitt muldyr, og muldyret kom inn underde tette grenene på en stor eik. Hodet hans hang fast i eiken, og han ble hengende mellom himmel og jord, og muldyret som han satt på, løp sin vei. Dette fikk en mann se. Han meldte det til Joab og sa: Jeg så Absalom henge i en eik. Da sa Joab til mannen som meldte ham dette: Men når du så det, hvorfor slo du ham da ikke til jorden med det samme? Da ville jeg gitt deg ti sekel sølv og et belte. Men mannen sa til Joab: Om jeg så fikk tusen sekel sølv veid opp i hånden, ville jeg ikke lagt hånd på kongens sønn. For vi hørte alle på at kongen befalte deg og Abisai og Ittai og sa: Vær varsom med den unge mannenm med Absalom, hvem det så er av dere! Om jeg hadde gått svikefullt fram og tatt hans liv, så blir jo ingenting skjult for kongen. Og du ville nok holde deg unna! Da sa Joab: Jeg kan ikke stå her med deg og hefte meg bort! Og han tok tre kastespyd i hånden og støtte dem i hjertet på Absalom mens han hang levende mitt i eiken. Så kom ti unge menn, Joabs våpensveiner, og stilte seg rundt Absalom. De hogg til ham og drepte ham.

 

Det femte bud