HVA SIER GUD OM ALLE DISSE BUD?

JEG, HERREN DIN GUD, ER EN NIDKJÆR GUD,SOM STRAFFER FEDRENES SYNDER PÅ BARNA I TREDJE OG FJERDE LEDD AV DEM SOM HATER MEG. MEN MOT DEM SOM ELSKER MEG OG HOLDER MINE BUD, GJØR JEG GODT I TUSEN LEDD.

 Hva vil det si?
Gud truer med å straffe alle som bryter disse bud. Derfor skal vi frykte for hans vrede og ikke gjøre imot dem. Men nåde og alt godt lover han til alle dem som holder disse bud. Derfor skal vi også elske ham og stole på ham og villig følge hans bud.

 1. Hva er det korteste innholdet av disse ordene?
  To årsaker, som skal bevege oss til å holde Guds bud, eller sky det onde og gjøre det gode.  

   

 2. Hva er den første årsaken?
  Guds rettferdige vrede og nidkjærhet, som truer med å straffe alle som gjør synd.     
  à  

   

 3. Hva er den andre årsaken?
  Guds faderlige nåde og barmhjertighet, som lover å gjøre godt mot dem som holder hans bud.  

   

 4. Hva er synd?
  Alt som strider mot Guds bud, de som nylig er forklart
   

   

 5. Hvor mange slags er synden?
  To slags: den arvelige og den gjørlige.

   

 6. Hva er den arvelige synd?
  Naturens dype fordervelse og tilbøyelighet til det onde, som vi lærer om i det tiende bud.

   

 7. Hvorfor kalles den arvelig?
  Fordi den er medfødt som en ond arv fra Adam.

  Rom 5:12    Synden kom inn i verden ved ett menneske.  

  Salme 51:7    Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.
   

 8. Hva er gjørlig synd?
  Alle onde tanker, ord og gjerninger. Som onde frukter skyter de fram fra den onde roten, som er arvesynden.  

   

 9. Å forsømme å gjøre godt, er det også synd?
  Ja.

  Jak 4:17    Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.

   

 10. Er det flere slags gjørlig synd?
  Ja, to slags: svakhetssynd og ondskapssynd.  

   

 11. Hva er svakhetssynd?
  At en sann kristen feiler, enda han av hjertet er
  en fiende av all synd. Det kan skyldes at han ikke vet det er synd, ikke får tenkt seg om, blir overilet eller lignende. Men han merker straks sin synd når Ånden tukter ham i samvittigheten. Da angrer han hjertelig, ber Gud om tilgivelse og streber enda mer hjertelig, ber Gud om tilgivelse og streber enda mer etter å bedre seg.

  Gal  6:1    Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd.                 

  Jak 3:2    Vi snubler alle i så mangt.  

   

 12. Hva er ondskapssynd?
  At et menneske med vitende og vilje og velbehag gjør det onde eller lar være å gjøre det gode - og fortsetter med det.

  1 Joh 3:8-10   
  Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

  Joh  8:34     Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.    

  2 Pet 3:3    Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster.

  4  Mos 15:30    Men den som gjør noe med oppløftet hånd, enten det er en innfødt eller en fremmed, han håner Herren, og han skal utryddes av sitt folk.

   

 13. Er det viktig å vite forskjellen mellom svakhetssynd og ondskapssynd?
  Ja, meget viktig. Kjenner en ikke denne forskjellen, kan det føre til en farlig sikkerhet, eller til unødig engstelse.  

   

 14. Hvordan kan det føre til sikkerhet?
  Ved at den som lever i ondskapssynd, trøster seg med at alle mennesker er syndere.  

   

 15. Men er det ikke sant at alle er syndere?
  Jo, men det er som nevnt stor forskjell på syndere.  

   

 16. Si meg denne forskjell med andre ord, siden saken er så viktig!
  Forskjellen er så stor som på natt og dag:

   

 17. Gjør da et Guds barn aldri noen ondskapssynd?
  Nei, en som er født på ny og lever i nådestanden, kan umulig synde av ondskap. Hvis han derimot faller ved å gjøre synd med vilje, er han ikke lenger et Guds barn.

  1 Joh 3:9    Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.  

   

 18. Men vil da ikke Guds barn bli fordømt på grunn av de synder og feil de ennå har?
  Nei, langt fra. Vel er det slik at selv deres minste synd fortjener fordømmelsen, men Guds barn går fri fordi de lever i samfunn med Kristus.

  Rom 8:1    Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 

   

 19. Kan svakhetssynd ikke skade en kristen noe?
  Jo, den skygger for nåden, slik at vi ikke tør nærme oss Gud med barnlig frimodighet. På den måten kan den føre til at vi faller i ondskapssynd.  

   

 20. Hva fører ondskapssynd til?
  Den bringer fordømmelse over alle dem som elsker den, og setter et sørgelig skille mellom Gud og dem. Ja, den gjør dem lik djevelen både her og etter døden.

  1 Joh  3:8    Den som gjør synd, er av djevelen. 

  1 Kor  6:9-10    Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?  Far ikke vill!  Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.  

   

 21. Er en eneste ondskapssynd nok til å fordømme et menneske?
  Ja, det er nok at mennesket bare gjør en eller annen bestemt synd som det blir fristet av eller får anledning til. Denne synden som hersker i mennesket, viser nemlig at det ikke er omvendt, men at det i hjertets dyp forakter Gud.

  Jak  2:10    For den som holder hele loven, men snubler i ett  bud, han er blitt skyldig i dem alle.   

   

 22. Er det noen forskjell på ondskapssynder?
  Ja, i noen hersker de med forherdelse og stor sikkerhet, slik som hos Farao. Andre gjør ondskapssynd med angst og uro i samvittigheten, slik som hos David i saken med Uria.  

   

 23. Hva er den høyeste grad av ondskap?
  Synd mot Den Hellige Ånd. De som gjør denne synd, har vært fullt overbevist om sannheten. Likevel fornekter, spotter og forfølger de den, uten at de er tvunget eller lokket til det. Dette gjør de av fri vilje, og de fortsetter i sin ubotferdighet. Denne synden blir ikke tilgitt.
   

  Matt 12:31    Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.

  Hebr 6:4-6    For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig for spott.

   

 24. Er da ikke Guds barmhjertighet og Kristi sonoffer stort nok til at også denne synden kan bli tilgitt?
  Det mangler ikke noe hos Gud og Kristus. Nåden og forsoningen er i seg selv stor nok til å gjelde for alle synder. Men skylden ligger hos mennesket, som helt til enden fortsetter med sin fiendlige spott og forfølgelse av den sannheten det før har erkjent.  

   

 25. Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen?
  Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, gir anledning, råd eller ordre til dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan.

  3 Mos 19:17    Men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld.   

  1. Tim 5:22    Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!

  Åp. 18:4    Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal ha del i hennes plager.


   

 26. Hvilke store synder mot Guds lov er mest vanlige?
  Vantro, hykleri, æresyke, pengebegjær, vellyst, vrede og utålmodighet.  

   

 27. Hvilke dyder etter Guds lov er de høyeste og største?
  Tro, kjærlighet, oppriktighet, ydmykhet, nøysomhet, måtehold, saktmodighet, tålmodighet, og framfor alt et gudfryktig og himmelsk sinn.  

   

 28. Hva truer Gud dem med som synder mot hans bud?
  At han vil straffe deres ondskap.  

   

 29. Blir de alltid straffet i denne verden?
  Nei. I noen tilfeller får nok den ugudelige en forferdelig død. Men ofte lykkes ondskapen så godt for ham at han blir prist salig. Likevel våkner hans sjel i helvete og i pinen.
   

  Luk 16:23    Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.

   

 30. Rammer straffen her i tiden bare den ugudelige selv?
  Nei, Gud lar straffen for foreldrenes ondskap også ramme barna, inntil tredje og fjerde ledd.  

   

 31. Er det rettferdig å straffe sønnen for farens synd?
  Ja, når han gjør den samme synden som sin far.
  Ellers heter det:

  Esek 18:19-20    En sønn skal ikke bære sin fars misgjerning. - - Sønnen har jo gjort rett og rettferdighet, alle mine bud har han holdt og gjort etter dem. Han skal sannelig leve.   

   

 32. Hvor mange måter straffer Gud på?
  Tre:

  1. Legemlig, med slikt som krig, hungersnød, pest eller annen ulykke i landet og huset.

  2. Åndelig, med slikt som Guds vrede, at Gud tar bort sin Ånd og sin nåde og overgir synderen til et forvendt sinn, ja i forherdelse.

  3. Evig, med fordømmelse til helvete.
   Like ens blir det gode belønnet på tre måter: legemlig, åndelig og evig.  

    

 33. Hva godt lover Gud dem som holder hans bud?
  At han vil gjøre miskunn mot dem inntil tusen ledd.

   

 34. Hva menes det her med miskunn?
  Alt godt for legeme og sjel i tid og evighet.

  1 Tim 4:8    Gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer.  

   

 35. Hvem er det Gud lover miskunn?
  Dem som elsker ham og holder hans bud.  

   

 36. Er det ingen andre som elsker Gud enn de som holder hans bud?
  Nei.

  Joh 14:21    Den som har mine bud og holder dem, han er den som  elsker meg.    

   

 37. Hva er det å holde Guds bud?
  Det er at en sann kristen - som er gjenfødt og har fått nåde hos Gud - alltid har Guds vilje for øye, og av et oppriktig hjerte retter sine tanker, ord og gjerninger mer og mer etter hans vilje.

  Joh 14:23    Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord -.     

  1 Joh  2:3-5    Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. en den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. 

  Matt 28:20    Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!  

   

 38. Men er det mulig å holde Guds bud?
  Ja, så sant vi virkelig elsker Gud, både kan og må vi ved Kristi kraft holde Guds bud i en oppriktig, evangelisk ånd. Men å oppfylle loven fullkomment greier vi ikke, og fortjener derfor heller ikke noe. Men når vi holder Guds bud, viser vi at vi tror på Gud og elsker Ham.

  Joh. 14:23    

  1 Joh. 5:3    For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.


   

 39. Fortjener vi da å bli salige når vi holder loven slik?
  Nei.

  1. Det er vår plikt å gjøre det loven krever.

   Luk 17:10    Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.
    

  2. Kraft til å holde loven har vi ikke fra vår egen natur, men fra Guds nåde, og det som Gud virker i oss, kan ikke vi kreve noe igjen for.

   Fil 2:13    For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. 
    

  3. Vi holder aldri loven så fullkomment at ikke vårt kjøds svakhet blander seg med vår ånds lydighet. Likevel belønner Gud i nåde for Kristi skyld vår ufullkomne lydighet.

   Salme 130:3    Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?  

    

 40. Apostelen Paulus visste ikke med seg selv å ha gjort synd med vilje etter at han ble omvendt. Kan ikke vi komme så langt?
  Jo, for han var også et svakt menneske.  Men selv om vi kommer så langt, er vi ikke dermed rettferdige for Gud.  

   

 41. Hvorfor ikke?
  Fordi loven er åndelig, og Gud, som dømmer oss, ser klart også våre tanker og begjæringer. Det vil si at han ser lengre enn noe menneske, ja, dypere enn vi selv ser inn i vårt onde hjerte. Å leve sømmelig og ulastelig i det ytre, slik også hedninger kan gjøre, er derfor ikke å holde loven.  

   

 42. .Kan vi ikke vente å bli fullkomne i dette liv?
  Ingen er så fullkommen og feilfri at synden er helt utryddet eller at kampen mellom Ånden og kjødet opphører. Likevel kalles og er en kristen fullkommen

  1. fordi han er rettferdiggjort ved Kristus, som fullkomment har tatt bort all hans synd og fullkomment kledd ham i sin egen rettferdighet,

  2. på grunn av at han er helliggjort. Men da betyr ordet ikke at han har nådd noen syndfri fullkommenhet etter loven, men at hjertet er oppriktig og redelig,

  3. i forhold til andre som ikke har nådd den samme grad av åndelig modenhet i Kristus.

   Fil  3:12-15    Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

   Kol  1:28    Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. 

   Matt  5:48    Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.

   2  Kor 7:1    Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt.

    

 43. Når vi nå streber etter å holde Guds bud, hva gjør vi da?
  Da gjør vi gode gjerninger.  

   

 44. Hvilke gjerninger er i sannhet gode?
  Ikke bare at en i det ytre viser andektighet, rettferdighet og kjærlighet, men indre hellige og gode tanker og følelser er også gode gjerninger. Guds Ånd virker alt dette i de gjenfødte Guds barn i samsvar med loven. Det er likevel ikke loven som tvinger dem, men de gjør det frivillig, drevet av troen og nåden - til Guds ære og nestens gagn.

  Gal  5:22    Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 

   

 45. Mennesker som ikke er gjenfødte, kan også be, være velgjørende o.l. Er ikke også dette gode gjerninger?
  Nei, ikke virkelig gode for Gud, for alt som ikke kommer av tro, er synd.  

   

 46. Er det helt nødvendig å gjøre gode gjerninger?
  Ja, det er helt nødvendig for alle som vil bli salige, for

   

 47. Men kan de gode gjerningene gjøre oss rettferdige og salige?
  Nei, selv våre beste gjerninger duger ikke til salighet.

  Fil  3: 6-7    Jeg var i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.  

   

 48. Hva er det da vi blir rettferdige og salige ved?
  Bare ved troen, som griper Guds nåde i Kristus.  

  Rom 3:28    For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.   

   

 49. 320.Er da troen så viktig i vår kristendom?
  Ja, den er det aller viktigste, for uten den er det umulig å behage Gud. 

  Hebr  11: 6    Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

   

 50. 321...Hvor i min katekisme finner jeg mer undervisning om troen?
  I den annen part, som handler om de tre trosartikler.

 

Den annen part - om troen